Historia

Fundacja na rzecz Szkoły Katolickiej w Magdalence została ustanowiona 5 grudnia 2012 r przez Parafię Rzymskokatolicką Świętej Marii Magdaleny w Magdalence pod przewodnictwem jej proboszcza księdza dr. Mirosława Cholewy.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
Siedzibą fundacji jest miejscowość Łazy, a nadzór nad nią sprawuje minister edukacji narodowej.
Fundacja podjęła liczne inicjatywy, które już po niespełna dwóch latach działania przyczyniły się do powstania nowego budynku szkoły oraz promocji kultury i dziedzictwa narodowego wśród młodzieży. Należy wymienić następujące akcje:

  • coroczna organizacja balu charytatywnego, z którego dochód przeznaczany jest na realizację zadań statutowych,
  • podjęcie współpracy z fundacją Dobra Szkoła, z pomocą której zbierane są fundusze pochodzące z przekazywania 1% podatku,
  • udział w organizacji festynów parafialnych,
  • organizacja zbiórki pieniędzy na cele statutowe w okolicznych parafiach,
  • praca wolontariuszy związana z pozyskiwaniem sponsorów,
  • organizacja akcji ,,Kup okno dla szkoły”,
  • promocja celów fundacji przez wolontariuszy w środkach masowego przekazu,
  • praca nad uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego,
  • 18.10. 2015 zainauguruje swoją działalność Kino Alek, w którego repertuarze znaczące miejsce będą zajmowały filmy o charakterze patriotycznym.

Historia budowy