STATUT FUNDACJI TEKST JEDNOLITY

ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 1 z dnia 19 stycznia 2015r. Fundatora Fundacji „FUNDACJI NA RZECZ SZKOŁY KATOLICKIEJ W MAGDALENCE” wraz z uwzględnieniem Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -sygnatura sprawy :WA.XIV NS-REJ.KRS/5227/15/22 z dnia 10 marca 2015r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja dla wspierania rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod nazwą: ”FUNDACJA NA RZECZ SZKOŁY KATOLICKIEJ W MAGDALENCE”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką Świętej Marii Magdaleny w Magdalence, która reprezentowana jest przez Proboszcza, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Janas w Kancelarii Notarialnej w Łazach dnia 5 grudnia 2012 r., Repertorium A nr 4781/2012.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity w Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz.154 z późn.zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Łazy k/Warszawy.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z tym, że w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.

5. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności osób, o których mowa w § 4 pkt.3 Statutu Fundacji; działalność, o której mowa w § 4 jest nieodłączną działalnością Fundacji.

6. Fundacja posługuje się pieczęcią z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

7. Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu podmiotów, chronionego prawem.

8. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe oraz certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4

Celem Fundacji jest:

1) wspieranie rozwoju szkół katolickich w Magdalence – Łazach,

2) budowa i wyposażanie budynków szkolnych z zapleczem sportowym;

3) promowanie wartości kultury i dziedzictwa narodowego w wychowaniu i kształceniu młodzieży w środowisku lokalnym.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji budowy bazy szkół

i wyposażania budynków szkolnych wraz zapleczem sportowym;

2) organizowanie dla środowiska lokalnego imprez kulturalnych, festynów, spotkań, konferencji poświęconych krzewieniu zdrowej nauki o wychowaniu, rodzinie, wspólnocie lokalnej, Ojczyźnie, miejscu i roli szkoły w służbie rozwoju człowieka;

3) współpracę z instytucjami publicznymi, w tym samorządowymi, rządowymi, z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą – zainteresowanymi realizacją celów Fundacji;

§ 6

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Na majątek Fundacji mogą się składać przedmioty majątkowe nabyte podczas działalności statutowej, a w szczególności:
a. krajowe i zagraniczne darowizny, spadki i zapisy,
b.  dotacje i datki,
c. subwencje osób prawnych,
d. papiery wartościowe oraz rzeczy ruchome i nieruchomości przekazane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
e. dochody z organizowanych imprez,
f. dochody z kwest i zbiórek na cele statutowe Fundacji,
g. oprocentowanie rachunków bankowych i lokat,
h. inne dochody.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 8

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 9

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 10

Fundacja prowadzi Księgę Darczyńców i Ofiarodawców, z pominięciem osób, które zastrzegają anonimowość.

§ 11

Fundacja nie ma prawa do:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji.

2) przekazywania majątku na rzecz fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz bliskich dla nich osób;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 12

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji – zwany dalej Zarządem,

2) Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób.

3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Prezesem Zarządu Fundacji jest Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Marii Magdaleny w Magdalence.

5. Dwóch członków Zarządu powołuje Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Marii Magdaleny w Magdalence.

6. W przypadku wakatu jednego z członków Zarządu Proboszcz Parafii powołuje członka Zarządu na okres do końca kadencji.

7. Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.

§ 13

Fundacją kieruje Zarząd, zgodnie z jej Statutem.

§ 14

Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania zarządu nowej kadencji.

§ 15

1. Zarząd Fundacji zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania czynności i  prowadzenia spraw Fundacji zgodnie ze Statutem.

2. Do Zarządu należy:
a) realizacja celów Fundacji zgodnie ze Statutem,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) przygotowania projektu działań i budżetu na rok następny,
d) składanie sprawozdań, w tym rocznego sprawozdania finansowego,
e) przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów,
f) prowadzenie spraw majątkowych według przepisów prawnych i dla osiągania celów Fundacji,
g) inne obowiązki wskazane przez Fundatora.


§ 16

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w głosowaniu – bezwzględną większością głosów.

2. Oświadczenia woli i podpisy za Fundację składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do prowadzenia spraw Fundacji.

§ 17

1. Zarząd Fundacji w uzgodnieniu z Fundatorem może ustanawiać odznaczenia oraz inne formy uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.

2. Zarząd może zapraszać osoby, o których mowa w pkt. 1, do Komitetu Honorowego Fundacji, nie będącego jej organem statutowym.

§ 18

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji, złożona z trzech osób, powoływanych przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Marii Magdaleny
w Magdalence.

2. Przepisy § 12 stosuje się do Rady Fundacji odpowiednio.

§ 19

  1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

    2. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów,

    3. kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji,

    4. informowanie Zarządu o wynikach kontroli,

    5. składanie sprawozdań i wyrażanie opinii Fundatorowi.

§ 20

3. Rada Fundacji zbiera się dwa razy w roku i w razie potrzeby na wniosek Fundatora.

4. Rada Fundacji wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów.

§ 21

1. Członkowie organów Fundacji wypełniają swe zadania bez wynagrodzenia; mogą korzystać ze zwrotu kosztów własnych związanych z przybyciem na posiedzenia.

2. Członek Zarządu, może być pracownikiem Fundacji na warunkach zatwierdzonych przez Fundatora.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Fundacja w toku swojej działalności może określać dodatkowe cele i sposoby ich realizacji spójne z celami dotychczasowymi.

§ 23

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach – na warunkach określonych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.

2. Na połączenie, o którym mowa w pkt. 1, zgodę wyraża Fundator, po uzyskaniu opinii Zarządu i Rady Fundacji.

3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w pkt. 1, zawiera Zarząd.

§ 24

1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku – Fundacja podlega likwidacji w sposób określony w pkt. 2 i 3.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

3. W decyzji o likwidacji Fundator wyznacza likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, kierując się celami Fundacji zapisanymi w § 4 Statutu.

Nr konta fundacji: 35 8022 0000 2001 0007 0364 0001